Hizmet AlanlarımızHUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ
 • Gerçek ve Tüzel Kişilere Yönelik Sözlü ve Yazılı Hukuki Danışmanlık
 • Her Türlü Sözleşme, Protokol ve İhtarname Tanzimi ile Değerlendirilmesi
 • Arabuluculuk
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
 • İşe İade Davaları
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • İş Kazaları / Meslek Hastalıkları
 • Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları
 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar
 • Sigortalılığın Tespit ve Tescili
 • Yurtdışı Hizmet Borçlanması Davaları
 • Ev kadınının yurtdışında geçen sürelerinin sigortalılıktan sayılması
 • Yurtdışında işe ilk giriş tarihinin Türkiye’de de tespiti davaları
TİCARET HUKUKU
 • İflas ve İflasın Ertelenmesi
 • Sözleşme Hukuku
 • Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri,
 • Şirketler Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Çek ve Senet Ziyaı-İptali Davaları
AİLE HUKUKU
 • Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Nafaka / Velayet
 • Maddi – Manevi Tazminat
 • Babalık Davalar
 • Evliliğin Butlanı / İptali
 • Mal Paylaşımı / Alacak Davaları
 • 6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alınması
 • Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi
 • Miras / Tenkis / Muvaza
 • Vesayet Davaları / Kayyım Atama
TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU
 • Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi/Manevi Tazminat
 • Haksız Fiil Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • İş Kazasından Kaynaklı Efor Kaybı, Maddi / Manevi Tazminat
 • Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları
İCRA – İFLAS – BORÇLAR HUKUKU
 • İlamlı / İlamsız / Kambiyo Senedi Takipleri
 • İtiraz / İtirazın kaldırılması Davaları
 • Takibin İptali Davaları
 • Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları
 • Takas – Mahsup Davaları
GAYRİMENKUL DAVALARI
 • Tapu iptali / tescili
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Kamulaştırma
 • Müdahalenin men’i
 • Ecrimisil davaları
 • Kooperatiflere ilişkin davalar
 • İzale-i Şuyu / Şufa / İntifa / İrtifak
 • Kira / tahliye
CEZA DAVALARI
 • Trafik Kazaları
 • Çocuk İstismarı
 • Aile içi şiddet
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar